Nyheder / Bestyrelsesmøder / Klublove

Klublove

 1.
 Klubbens navn er Dansk Blodhunde klub

Stk. 1. Klubbens hjemsted og værneting er den kommune/retskreds i hvilken formanden har bopæl. 

Stk. 2. Klubben er en specialklub, der er anerkendt og samarbejder med Dansk Kennel Klub. DKK´s love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af §6, stk. 2 i DKK`s love oprettede overenskomst.
 
§ 2. 
Klubben er opbygget med: 
                Urafstemning:  § 17 og § 18 
                Generalforsamling:  § 12 og § 13 
                Bestyrelse:  § 8 og § 9 
                Udvalg:  § 9 
                Medlemmer:  § 5
 

§ 3.

Klubbens formål er, i overensstemmelse med Dansk Kennel Klubs formål og internationale forpligtelser og i samarbejde med Dansk Kennel Klub (DKK):
At fremme avlen af sunde og typiske blodhunde. 
At fremme anvendelsen af blodhunden. 
At udbrede kendskab til og anvendelsen af blodhunde blandt offentligheden og klubbens medlemmer. 
At afholde udstillinger, skuer, sporinger m.v. 
 

 § 4. 

Dansk Blodhunde klub er Dansk Kennel Klubs sagkundskab vedrørende avlsarbejdet med blodhunde. 
Klubben er berettiget til efter aftale med DKK at fastsætte specielle regler for eget avlsarbejde samt at indføre avlsforbud og restriktioner, såfremt arvemæssige begrundelser herfor foreligger og efter godkendelse af Dansk Kennel Klub.

 

§ 5. 
Som medlem af klubben kan optages enhver der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. 
Dansk Kennel Klubs formand og administrerende direktør er kontingentfri medlemmer dog uden stemmeret. De har på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved en stedfortræder.

 Stemmeberettigede og valgbare i alle klubbens anliggender er samtlige myndige medlemmer.

 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev 

 Bestyrelsen kan udnævne et medlem der har gjort en særlig fortjenstfuld indsats for Dansk Blodhunde Klub til æresmedlem

  § 6.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og erlægges forud pr. 1. januar.  Er kontingentet ikke betalt senest 1. marts slettes medlemskabet. Genindmeldelse kan kun ske ved erlæggelse af skyldigt kontingent

 Nye medlemmer, der tilmeldes efter 1. august, betaler halvt kontingent.

 

§ 7. 
Indmeldelse i klubben sker ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer.

 Udmeldelse kan kun ske til udgangen af et kalenderår og må foregå skriftligt til kassereren inden den 1. december.

 

§ 8.

 Klubben ledes af en bestyrelse, der består af fem medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.
Formanden vælges særskilt for en to-årig periode i lige årstal.
Derefter vælges to bestyrelsesmedlemmer, der er på valg hvert lige årstal.
De to øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert ulige årstal.
Der vælges een suppleant hvert år for en to-årig periode.
En suppleant der indtræder ved frafald i bestyrelsen følger den fratrådtes valgperiode.
 Der vælges to revisorer hvert år for en etårig periode.
Genvalg kan finde sted.

 En kandidat der ikke kan være til stede på generalforsamlingen skal over for et bestyrelsesmedlem skriftligt have tilkendegivet, at være villig til valg.

 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær, og bestemmer selv sin dagsorden.

 estyrelsen fører forhandlingsprotokol, der underskrives af samtlige deltagende bestyrelsesmedlemmer. 

 

§ 9.

 Bestyrelsen er i overensstemmelse med klubbens formål ansvarlig for klubbens ledelse og drift, og træffer afgørelse i alle sager, der ikke udtrykkeligt er henlagt til generalforsamlingen eller urafstemning. 

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til varetagelse af medlemmernes særinteresser. Udvalgene bestemmer selv deres forretningsorden og indsender forslag til godkendelse af klubbens bestyrelse.                            

 

§ 10.  
Regnskabsåret er kalenderåret.

Kassereren fører medlemsliste og regnskab, og regnskabet udsendes tillige med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 

Klubbens midler skal anbringes på bank- eller sparekassekonto, og den kontante beholdning minimeres mest muligt 
 

 

§ 11.

 Klubbens repræsentant(er) i DKK´s repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlem af Dansk Kennel Klub. 

 

 

§ 12.

Ordinær generalforsamling skal afholdes i perioden fra 1. februar til 31. marts og indkaldes skriftligt med fire ugers varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være sekretæren i hænde senest 15. januar før generalforsamlingen og tilstilles medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. 
På den ordinære generalforsamling er dagsordenen mindst følgende:

 1.   Valg af dirigent.
2.   Valg af to stemmetællere.
3.   Formandens beretning
4.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab til 
     Generalforsamlingens godkendelse, herunder
      Meddelelse af ansvarsfrihedtil bestyrelsen. 
5.   Fastsættelse af kontingent for det følgende
      kalenderår. (Året efter generalforsamlingen)
6.   Behandling af forslag.
      a: fra bestyrelsen
      b: fra medlemmerne
7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
8.   Valg af suppleant.
9.   Valg af revisorer.
10. Eventuelt.

Valg, lovændringer samt alle øvrige beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal, se dog 

§ 18.  I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Såfremt et medlem begærer skriftlig afstemning, skal dette foretages.
 På lige årstal afholdes generalforsamlingen øst for Storebælt, og på ulige årstal vest for Storebælt.

   

§ 13.  

 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af spørgsmål der ønskes behandlet.
Andre spørgsmål kan ikke behandles.
Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter begæringens modtagelse og med mindst tre ugers varsel.

 

§ 14.   
Disciplinærsager: 
Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKK’s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende. 

 

§ 15.

 

Disciplinære foranstaltninger: 
Sådanne foranstaltninger kan bestå i: 
a) Tildeling af 
1.)misbilligelse 
2.)eller advarsel. 
b) Frakendelse af kennelmærke. 
c) Frakendelse af tillidshverv. 
d) Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver. 
e) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring. 
f) Eksklusion. 
g) Nedlæggelse af avlsforbud.

 

Stk. 2. Dansk Blodhunde klubs bestyrelse kan bringe sanktionerne under punkternea) i anvendelse. 
Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKK’s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK´s love om disciplinære foranstaltninger

  

§ 16. 
Midlertidige disciplinære foranstaltninger: 
Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK´s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutninger om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKK´s love § 26. 
 Stk. 2.  En sådan midlertidig beslutning har gyldighed indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger – dog højst 6 måneder.

  

§ 17.

 Lovændringer, der af en generalforsamling er vedtaget ved almindelig stemmeflertal skal for at være gældende bringes til urafstemning blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer og her opnå almindeligt flertal. 
Der udsendes autoriserede stemmesedler, og disse skal være sekretæren i hænde senest tre uger efter udsendelsen 

Lovændringer kan først få gyldighed efter at være godkendt af DKK. 
 

 

§ 18. 
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. 
For vedtagelse af forslaget kræves ¾ majoritet af de afgivne stemmer.  Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved urafstemning med samme majoritet.  Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.  Formuen skal anvendes til gavn for blodhundesagen i henhold til formålsparagraffen.

 

 § 19. 

Dersom DKK ændrer eller sletter noget i disse af den stiftende generalforsamling vedtagne love godtages dette uden urafstemning eller ekstraordinær generalforsamling. 

 

Vedtaget på generalforsamling 01.03.2003
 
Ændringer til § 1, 4, 5 14, 15 og 16 godkendt på generalforsamling 21.03.2015, og vedtaget efter urafstemning i oktober 2015. 
Ændringerne træder i kraft efter godkendelse i DKK d. 07.03.2016